lupa

UsapangIbonYearend2016

“Ano ang direksyon sa ekonomya sa ilalim ng administrasyong Duterte? I-download dito ang Usapang IBON Praymer Yearend 2016 “Ang Pihit sa Ilalim ng Gubyernong Duterte” ‘Tinangan ng administrasyong Duterte and Ambisyon  Natin 2014 na inumpisahan ng rehimeng Aquino. Gagabayan nito ...

Sign In

Reset Your Password

This is a demo online bookshop for testing purposes — no orders shall be fulfilled.