IBON Praymer

UI Midyear 2017 Praymer

Download Usapang IBON Midyar 2017 Praymer here

“Tampok ang kawalan ng anumang makabuluhang pagbabago sa pangkalahatang programa at direksyon ng pambansang ekonomya sa paglalahad ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang opisyal sa ekonomya na kabilang sa masusugid na neoliberal sa bansa at mga dating ahente ng mga imperyalistang institusyon, pinanatili at itinataguyod ni Duterte ang patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon, at denasyunalisasyon ng ekonomya ng Pilipinas.

Nitong Hunyo, pormal na inilunsad ng administrasyon ang Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022. Nakatuntong ito sa AmBisyon Natin 2040 – isang pangmatagalang programa na naglalayon diumanong gawing maunlad at nakararami ang panggitnang uri sa lipunang Pilipino. Nagsisilbing gabay ang AmBisyon sa pagbubuo ng mga PDP. Nakatuntong din ang PDP ni Duterte sa nauna nang inilahad na 0 + 10 point economic agenda ng Pangulo. Batbat ng mga patakarang neoliberal ang PDP, 0 + 10 point economic agenda at AmBisyon. Pananatilihin nito ang atrasadong kalagayan ng pambansang ekonomya at kahirapang dinaranas ng mayoryang magsasaka at manggagawa.”

UsapangIbonYearend2016

“Ano ang direksyon sa ekonomya sa ilalim ng administrasyong Duterte?

I-download dito ang Usapang IBON Praymer Yearend 2016 “Ang Pihit sa Ilalim ng Gubyernong Duterte”

‘Tinangan ng administrasyong Duterte and Ambisyon  Natin 2014 na inumpisahan ng rehimeng Aquino. Gagabayan nito ang mga magiging Philippine Development Plan (PDP) ng mga administrasyon sa loob ng mahigit dalawang dekada. Dala-dala nito ang 10+0 Socioeconomic Agenda ng administrasyong Duterte. Ipinagpapatuloy ng administrasyon ang mga neoliberal na patakaran sa likod ng tabing ng kontrobersyal na digma kontra-droga at retorika ng nasyonalismo at malasakit sa mahirap.

“Pinapatingkad ng neoliberalismo ang papel ng Estado sa pagpapalaganap ng kapitalistang pagkamal ng tubo, gamit ang rekursong publiko, habang inaalisan ang mamamayan ng bahagi sa proseso. Kabilang dito ang paglikha ng mga ligal at institusyonal na istruktura para mamayani ang merkado at mga korporasyon sa panlipunan at pang-ekonomyang aspeto ng buhay ng mamamayan. Hinihiling ng mga dayuhang mamumuhunan ang kalayaan na kumilos nang walang hadlang, hangga’t maaari, mula sa anumang uri ng regulasyon kahit sa mga larangan na nasasangkot ang pangkalahatang kagalingan ng publiko, halimbawa sa mga pampublikong yutilidad at panlipunang serbisyo.”

ui midyear 2016 praymer

Download the Usapang IBON Praymer by following this link: UI Praymer Midyear 2016 CR

Puno ng pag-asa ang pagsalubong ng sambayanan sa ipinapangakong pagbabago ng administrasyong Duterte. Hindi nakapagtataka ang mainit na pagtanggap na ito. Sa nakalipas na anim na taon, inatake ang mamamayan ng lubhang pahirap na rehimeng USAquino. At ngayon, pumalit ang bagong Pangulo na tila handang makinig at tumugon sa daing ng taumbayan.

Ito mismo ang binigyang diin ni Pangulong Rodrigo R. Duterte sa talumpati nito noong kanyang inagurasyon. Aniya, sa mamamayan humuhugot ng lakas ang isang demokratikong gobyerno. Kaya naman hindi raw maaaring hindi ito makinig sa hinaing ng mamamayan at damhin ang kanilang pulso. Hindi maaaring hindi nito tugunan ang pangangailangan ng taumbayan at palakasin ang kanilang tiwala sa mga iniluklok nila sa kapangyarihan. Simboliko ang pag-imbita ni Duterte sa mga lider-masa ng iba’t ibang sektor ng lipunan sa loob ng Malacañang matapos magtalumpati sa kanyang inagurasyon. Kung barikada at pandarahas ng pulis ang isinasalubong sa ilalim ni Pangulong Benigno S. Aquino III, mainit na pagtanggap naman sa inihaing “Adyenda ng Mamamayan” ang ipinakita ni Duterte.

Sign In

Reset Your Password

This is a demo online bookshop for testing purposes — no orders shall be fulfilled.